Projectes d'instal·lacions

Aquest servei d’enginyeria està adreçat a empreses, particulars, despatxos d’arquitectura o altres enginyeries, amb l’objecte de realitzar tasques de: Disseny d’instal·lacions, redacció de memòries tècniques descriptives, plànols d’instal·lacions, estudis luminotècnics, estudis bàsics de seguretat i salut, estats d’amidaments.

La finalitat fonamental d’aquests serveis d’enginyeria, pot comprendre un ventall de necessitats del client, tal com: assessorament tècnic, determinació del disseny, col·laboració en un projecte integral, preparació de documentació prèvia a la valoració de diversos industrials, etc.

La nostra experiència en el camp de instal·lacions citades a continuació garantiran un disseny adequat a les necessitats i al pressupost disponible.

Aquest servei es pot complementar amb altres serveis d’enginyeria com el “Project Management”.

 • Elèctriques
 • Infraestructura comú de telecomunicacions
 • Enllumenat públic
 • Aparells a pressió
 • Instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
 • Plantes e instal·lacions frigorífiques
 • Petrolíferes per a ús propi
 • Instal·lacions contra incendis
 • Gas (instal·lacions receptores)
 • Estudis d’estalvi energia elèctrica
 • Compensació energia reactiva