Aigua

Realitzem tot tipus d’instal·lacions d’aigua, que es poden classificar en els següents apartats:

Estacions de bombeig
Calculem i dimensionem amb exactitud les estacions de bombeig més adients per a optimitzar expressions, cabals i consums per a qualsevol necessitat en el suministrament d’aigua, tant en elevacions, pous o dipòsits i/o grups a pressió, per donar abast als serveis domèstics i industrials.
Xarxes de distribució d´aigua
Efectuem regs, llocs de regadiu, regs aspersió en jardins o camps de futbol.
Instal·lacions d’aigua en vivendes, locals i industries
Instal·lacions de xarxa d’aigua potable i ACS per qualsevol habitatge, local o indústria, per cobrir les necessitats dels serveis i/o vestuaris.